Ieškome ūkvedžio!

Alytaus kraštotyros muziejus (Biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 6, Alytus, į.k.191058256, el.p. direktorius@alytausmuziejus.lt skelbia atranką ūkvedžio pareigoms užimti

 

Pareigybės lygis – A

Darbo krūvis – 1 etatas

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo pobūdis: organizuoti ir vykdyti muziejaus viešuosius pirkimus ir tvarkyti su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus,, rengti sutartis, vadovauti muziejaus šilumos, elektros ūkiui, planuoti ir organizuoti saugos darbe, priešgaisrinių priemonių įgyvendinimą, organizuoti muziejaus pastatų ir jo filialų sezonines bei neeilines apžiūras ir šalinti nustatytus defektus, kontroliuoti apšvietimo, šildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir stebėjimo sistemų veikimą, jų techninį stovį; rengti investicinius projektus, plėtros programas, organizuoti reikalingo inventoriaus pirkimą.

Kandidatas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ne mažesniu nei bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
 • mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu (LR Vyriausybės 2003-12-24 nutarimas Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“);
 • mokėti dirbti Microsoft Office ar lygiaverčiu programų paketu;
 • išmanyti kultūros produktų bei paslaugų kūrimo ir jų teikimo praktiką bei administravimą;
 • išmanyti dalykinio bendravimo etikos, elgesio kultūros pagrindus, sugebėti konstruktyviai bendrauti;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Muziejų įstatymą ir kitus su muziejaus veikla susijusius teisės aktus;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas bei pasiūlymus kuruojamais klausimais, savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;

 

Privalumai:

 • asmeninės savybės: motyvacija, komunikabilumas, pozityvumas, bendradarbiavimo ir gebėjimo dirbti komandoje įgūdžiai, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas mokytis ir nuolatinis tobulėjimas.
 • darbo patirtis organizuojant organizuojant viešuosius pirkimus;
 • vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) mokėjimas ir gebėjimas susikalbėti;
 • darbo patirtis muziejuje.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje (nurodyti, kokiu el. paštu informuoti pretendentą apie dalyvavimą pokalbyje) ir sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą;
 • motyvacinį laišką;
 • gali pateikti papildomą kompetenciją patvirtinančius dokumentus, pretendento privalumų sąrašą, buvusių darbdavių rekomendacijas.

Siūlomas darbo užmokestis:

Pareiginės algos koeficientas 7,5

Pretendentų atrankos būdas –  testas žodžiu (pokalbis).

Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.

Pokalbio data pretendentams bus pranešta prašyme nurodytais el.pašto adresais.

 

Informacija teikiama tel. 8-315-51167, elektroniniu paštu: ruta.vaitulioniene@alytausmuziejus.lt

Dokumentai teikiami nuo 2021 m. rugsėjo 8 d. iki 2021 m. rugsėjo 21 d. imtinai

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku (adresu A. Savanorių  g.6, Alytus, 62142) arba elektroniniu paštu ruta.vaitulioniene@alytausmuziejus.lt

 

 

PRIDEDAMA:

 1. Prašymas dėl leidimo dalyvauti atrankoje ūkvedžio pareigoms užimti (1 priedas);
 2. Pretendento anketa (2 priedas);
 3. Pretendento sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (3 priedas).

Priedai