Iškilią asmenybę ir vieną reikšmingiausių Lietuvos istorijos įvykių menantis bilietas

Šiandien jums pristatomas eksponatas leis nusikelti į vieną reikšmingiausių Lietuvos istorijos įvykių – Vilniaus konferenciją, kurioje buvo išgryninta Lietuvos nepriklausomybės idėja bei pažinti joje dalyvavusį kunigą, istoriką, Krikštonių miestelio kūrėją Joną Reitelaitį (1884 – 1966 m.).


1917 m. rugsėjo 18–22 d. Pohuliankos teatre, J. Basanavičiaus gatvės 13 numeriu pažymėtame name (dabar – Lietuvos rusų dramos teatras) įvyko Vilniaus konferencija, kurioje nutarta sukurti nepriklausomą Lietuvos valstybę, sušaukti Steigiamąjį Seimą bei buvo išrinkta Lietuvos Taryba. Šioje konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 200 lietuvių inteligentijos atstovų, tarp kurių buvo kunigas Jonas Reitelaitis.

Mokydamasis Seinų kunigų seminarijoje (1907–1913) J. Reitelaitis buvo slaptos lietuvių klierikų literatų draugijos vadovu. Šio būrelio nariai siekė mokytis lietuvių kalbos ir parūpinti straipsnių lietuvių katalikų spaudai. J. Reitelaitis artimai bendravo su Mykolu Krupavičiumi, būsimuoju kritiku Petru Geruliu-Kragu ir ypač su Vincu Mykolaičiu-Putinu. Manoma, kad jo romane „Altorių šešėly“ J. Reitelaitis yra veikėjo Jonelaičio literatūrinis prototipas.

1913 m. sausio 19 d. J. Reitelaitį vyskupas Antanas Karosas įšventino į kunigus ir paskyrė vikaru į Lenkijos miestelį Naugardą (Lomžos sritis, Augustavo vaivadija). Tais pačiais metais jis buvo perkeltas į Šventežerį. 1916 m. gruodžio 20 d. kurijos įsakymu J. Reitelaitis perkeltas vikaru į Seirijus. Kun J. Reitelaitis Seirijuose pastatydino lentpjūvę, daug prisidėjo prie naujos lietuviškos mokyklos įkūrimo.

1927 m. sausio 15 d. J. Reitelaitis iš kurijos gavo raštą – juo kunigui buvo pavesta iš Seirijų persikelti klebonauti į Krikštonis ir ten organizuoti parapiją. Nuo tų pačių metų pavasario nedideliame provincijos miestelyje prasidėjo nuolatinis J. Reitelaičio gyvenimas, anot paties kunigo, naujosios bažnyčios „statybos darbai bei vargai“. Krikštonių Kristaus Karaliaus bažnyčia – paskutinis neogotikos stiliaus sakralinis pastatas Lietuvoje. Ši bažnyčia – unikalus atvejis Lietuvos tarpukario istorijoje, nes jos projekto autorius ir statytojas – ne profesionalus architektas, o kunigas Jonas Reitelaitis.

Jonas Reitelaitis mirė 1966 m. lapkričio 30 d. Krikštonyse (Lazdijų r. sav.). Palaidotas Krikštonyse, čia veikia ir Jono Reitelaičio muziejus.

Eksponatas iš Raštijos dokumentų rinkinio

Klierikas Jonas Reitelaitis ir jo pusbrolis Petras Nemura 1910 m.Fotografija saugoma Birutės Raitelaitytės asm. archyve.
« 1 3 »