Muziejininkai ieško naujo(-s) kolegos(-ės)!

Alytaus kraštotyros muziejus skelbia atranką muziejininko (-ės)–edukatoriaus (-ės) pareigoms užimti.

Pareigybės lygis – A2
Darbo krūvis – 1 etatas
Darbo sutarties rūšis – terminuota
Pareiginės algos koeficientas – 7,0

Kandidatas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį humanitarinių arba socialinių mokslų studijų išsilavinimą su ne žemesniu kaip bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
 • mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, ataskaitas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • išmanyti kalbos kultūros reikalavimus;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • dirbti kompiuterinėmis „Microsoft Word“, „Microsoft Excel“ programomis, internetu, elektroniniu paštu;
 • Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu;

Funkcijos:

 • veda edukacinius užsiėmimus įvairių amžiaus grupių lankytojams muziejuje bei už jo ribų lietuvių ar anglų kalba;
 • inicijuoja, kuria naujus edukacinius užsiėmimus skirtingoms tikslinėms grupėms, atnaujina esančias temas;
 • parengia konsultuojantis su muziejaus specialistais edukacinių užsiėmimų aprašus bei metodinę medžiagą jų vedimui;
 • registruoja grupes paslaugoms į registracijai skirtą kalendorių;
 • veda ekskursijas muziejaus ekspozicijose;
 • pasiruošia ir veda edukacinius užsiėmimus kituose Alytaus kraštotyros muziejaus padaliniuose;
 • veda muziejaus renginius, švenčių, renginių metu dirba su skyriaus komanda ir kitais muziejaus darbuotojais;
 • tobulina ir gilina edukacinių užsiėmimų vedimo metodiką;
 • dalinasi savo profesiniais pasiekimais ir patyrimu su kitais edukatoriais, ekskursijų vadovais bei muziejininkais;
 • ruošia informaciją reikalingą Komunikacijos-edukacijos skyriui, susijusią su projektinių paraiškų rengimu, paslaugų viešinimu, reklaminės medžiagos kūrimu ir kt.;
 • dalyvauja direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir atlieka jų pavestas užduotis, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ar darbo grupėms suformuoti uždaviniai;
 • vykdo kitus Komunikacijos-edukacijos skyriaus vedėjos pavedimus.

 

Laukiame Jūsų gyvenimo aprašymo ir motyvacinio laiško bei užpildytų priedų su nuoroda „Edukatorius“ el. paštu info@alytausmuziejus.lt  iki 2023 m. sausio 31 d. imtinai.

Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.

Parsisiųsti priedus .doc formatu