Raštijos rinkinys

Pagal savo dydį tai trečiasis Alytaus kraštotyros muziejaus rinkinys: po numizmatikos ir fotografijos. Jį sudaro per 8 tūkstančius pagrindinio ir per 2 tūkstančius pagalbinio fondo eksponatų: knygos, plakatai, kalendoriai, periodika, dokumentai, rinkimų medžiaga. Raštijos rinkinyje saugomi eksponatai nuo XVII amžiaus iki mūsų dienų. Patys seniausi ir vieni vertingiausių – LDK ir Lenkijos karalystės valdovų ir dvarų dokumentai, pergamentai. Fonde yra knygų, periodikos, smulkiųjų spaudinių, rankraščių kolekcijos. Gana įdomi periodikos kolekcija. Joje per 300 skirtingų pavadinimų leidinių, išleistų nuo XIX amžiaus iki dabar. Pats seniausias muziejuje saugomas laikraštis – „Dziennik Wilenski“ (Vilnius, 1815) ir „Dziennik urzędowy gubernii Augustowskiej“ (Suvalkai, 1853). Patys rečiausi – šapirografais ir dauginimo prietaisais spausdinti laikraštėliai – „Mūsų žodis“ (Alytaus valstybinės gimnazijos literatūros ir vaidybos būrelio leidinys, 1940 Nr. 1 ir Nr. 2), „Skautų žodis“ (Alytaus rajono skautų tuntų leidinys, 1937 Nr. 1 ir 1938 Nr. 1) ir „Varpos“ (Alytaus valstybinės gimnazijos literatūros būrelio laikraštėlis, 1937–1939). Pažymėtini ir kiti Dzūkijos laikraščiai: „Alytaus dzyvas“ (1932 Nr. 1), „Dzūkų bizūnas“ (1926 Nr. 2), „Ondyna Druskienickich zrodel“ (1936 Nr. 16). Knygų kolekcijoje saugoma apie 50 skirtingų pavadinimų kalendorių, knygos su žymių veikėjų (K. Jablonskio, J. Tumo-Vaižganto, A. Žmuidzinavičiaus) autografais, mokslinė ir grožinė literatūra. Gana didelė smulkiųjų ir blankinių spaudinių kolekcija, kurioje šiam kraštui ypač vertingi leidiniai, susiję su Dzūkija, Alytaus spaustuvių darbais. Jie aktualūs dėl to, kad Alytuje nepavyko kiek ilgiau leisti savo periodinės spaudos ir knygų pasirodė ne tiek daug. Alytaus periodinės spaudos pradžia gan įdomi, nes tuo metu kūrėsi ir vietos spaustuvės. „Dzūkų bizūno“, „Dzūkų bizūno koto“ ir „Dzūko“ leidėjai – Alytaus valstiečių liaudininkų partijos nariai – greičiausiai turėjo ir lėšų, jei dar ketvirtajame dešimtmetyje leido ilgiausiai gyvavusį Alytaus periodinį leidinį – „Alytaus žemės ūkio draugijos apyskaitą“. Muziejuje saugoma ir rankraščių bei dokumentų kolekcija. Čia galima išskirti tarpukario laikotarpio dokumentus, kurie gali būti įdomūs partijų istorijos, Dzūkijos istorijos tyrinėtojams.