1d23d102803ddad

Pirmosios Matučio knygos

Eilėraštį „Grok, žiogeli, smuikeliu”!“ A. Matutis sukūrė 1945 m. Simne, kur tuo metu dirbo lietuvių kalbos mokytoju gimnazijoje. Juodu rašalu, autoriaus ranka kovo 19 dieną užrašytame rankraštyje matome 5 eilėraščio posmelius, bet į knygą pateko tik trys.

Pirmąją A. Matučio kūrybos knygą „Grok, žiogeli, smuikeliu!“ 1948 metais išleido Valstybinė grožinės literatūros leidykla Kaune 15 tūkstančių egzempliorių tiražu. Knygą iliustravo Filomena Ušinskaitė (1921–2003). Tais pačiais metais redaktoriui Eugenijui Matuzevičiui padedant buvo išleista antroji A. Matučio eilėraščių knygelė „Genių kalvė“, kurią iliustravo Domicelė Tarabildienė (1912–1985).

Vieneriais metais anksčiau, 1947-aisiais, toje pačioje leidykloje buvo išleista knygelė pagal N. Končalovskają „Suskaičiuok!“ (piešiniai Kešo). Tai iš rusų kalbos A. Matučio išversti ir sueiliuoti skaičiavimo uždaviniai mažiesiems.

mouse-down

Įspūdžiai