PATVIRTINTA
Alytaus kraštotyros muziejaus direktorės

2020 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1V-3

ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS VIDAUS DARBO TVARKOS

TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Alytaus kraštotyros muziejaus vidaus darbo tvarkos taisyklės reglamentuoja Muziejaus ir jo struktūrinių padalinių: Anzelmo Matučio, Antano Jonyno memorialinių muziejų, restauravimo ir skaitmeninimo centro, archeologinės ekspozicijos, fondų saugyklos ir darbo kabinetų vidaus darbo tvarką, kurios tikslas – reguliuoti vidaus tvarką, apibrėžiant/nustatant įstaigos darbuotojų vienodo elgesio principus/pagrindus ir atsakomybę už jų nesilaikymą, stiprinti darbo drausmę, užtikrinti darbo kokybę, didinti jo efektyvumą.

2. Šios taisyklės Muziejaus darbuotojams nustato standartus darbo metu, Muziejaus darbuotojų teises ir pareigas, darbo ir poilsio laiką, atostogų suteikimo tvarką, darbo apmokėjimo sistemą, darbo tarybos rinkimų tvarką, bendruosius vidaus darbo tvarkos, aprangos ir išvaizdos reikalavimus, Muziejaus darbuotojų skatinimą ir drausminimą, tarnybinių komandiruočių tvarką, Muziejaus darbuotojų atsakomybę už šių taisyklių nesilaikymą ir/ar netinkamą laikymąsi.

3. Šių Taisyklių nuostatos taikomos sutinkamai su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir vidaus administravimo dokumentų reikalavimais.

4. Taisyklėse vartojami pagrindiniai terminai ir apibrėžimai:
4.1. Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas, paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti darbuotojui sulygtą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose ir šalių susitarimuose;
4.2. Darbo laikas – tai laikas, kurio metu darbuotojas privalo dirbti jam pavestą darbą ir kiti jam prilygintini laikotarpiai;
4.3. Poilsio laikas – tai įstatymu ar darbo sutartimi reglamentuotas laisvas nuo darbo laikas;
4.4. Kasmetinės atostogos – tai darbo dienomis skaičiuojamas laikotarpis, suteikiamas darbuotojui pailsėti ir darbingumui atstatyti, paliekant darbo vietą (pareigas) ir mokant vidutinį darbo užmokestį;
4.5. Darbo užmokestis – atlyginimas už darbą, mokamas Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo ir kitų poįstatyminių aktų nustatyta tvarka. Darbo užmokestis apima pagrindinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius, tiesiogiai darbdavio mokamus Muziejaus darbuotojui už jo atliktą darbą (pareigas) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir Muziejaus darbuotojų darbo užmokesčio bei atostoginių skaičiavimo ir mokėjimo tvarka. Faktiškai dirbtas laikas žymimas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje. Muziejaus darbuotojui kiekvieną mėnesį pateikiamas atsiskaitymo lapelis, kuriame detalizuotos jam priskaitytos ir išmokėtinos sumos.

5. Muziejaus darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Alytaus kraštotyros muziejų.

6. Muziejaus darbuotojai privalo užtikrinti aukštą darbo ir elgesio kultūrą, profesinės etikos laikymąsi, skirti maksimalų dėmesį į Muziejų atvykusiems lankytojams, vengti triukšmo, pašalinių užsiėmimų darbo metu, palaikyti dalykišką darbo atmosferą, Muziejaus darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais bei su į Muziejų atvykusiais lankytojais.

7. Muziejaus darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius, posakius, žeminančius asmens garbę ir orumą, posakius, įžeidžiančius žmogaus tikėjimą, rasę, seksualinę orientaciją.

8. Už Alytaus kraštotyros muziejaus vidaus darbo tvarkos taisyklių įgyvendinimą atsako Muziejaus direktorius.

II. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR ATLEIDIMO TVARKA

9. Darbuotojų priėmimo į darbą klausimus sprendžia direktorius, o priėmimo į darbą dokumentus įformina darbuotojas, atsakingas už Muziejaus personalo dokumentacijos tvarkymą.

10. Prieš įsidarbinant, asmuo privalo pateikti:
10.1. Gyvenimo aprašymą.
10.2. Motyvacinį laišką.
10.3. Asmeninių dokumentų kopijas:
10.3.1. paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
10.3.2. neįgalaus asmens pažymėjimo kopiją;
10.3.3. neįgalaus vaiko pažymėjimo kopiją (jei šeimoje auga neįgalus vaikas iki 18 metų);
10.3.4. vaikų gimimo liudijimų kopijas;
10.3.5. ištuokos liudijimą (darbuotojo, kuris vienas augina vaiką iki 14 metų);
10.3.6. santuokos liudijimą (jei buvo keičiama pavardė ar kitais atvejais);
10.3.7. dokumentų apie išsilavinimą kopijas;
10.3.8. kvalifikacijos tobulinimosi pažymėjimų ir kitų dokumentų kopijas;
10.3.9. vieną fotonuotrauką dokumentams.

11. Iki darbo pradžios darbdavys pateikia darbuotojui informacinį pranešimą apie siūlomas darbo sąlygas, kuriame nurodoma:
11.1. visas darbdavio pavadinimas, kodas, registruotos buveinės adresas;
11.2. darbo funkcijos atlikimo vieta;
11.3. darbo sutarties rūšis;
11.4. darbo funkcijos apibūdinimas ar aprašymas arba darbo (pareigybės arba pareigų, profesijos, specialybės) pavadinimas kvalifikacijos lygis;
11.5. darbo pradžia;
11.6. numatoma darbo pabaiga (terminuotos darbo sutarties atveju);
11.7. kasmetinių atostogų trukmė;
11.8. įspėjimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio ar darbuotojo iniciatyva;
11.9. darbo užmokestis ir jo sudedamosios dalys, užmokesčio už darbą mokėjimo terminai ir tvarka;
11.10. nustatyta darbuotojo darbo dienos arba darbo savaitės trukmė;
11.11. informacija apie įmonėje galiojančias kolektyvines sutartis, nurodant susipažinimo su šiomis sutartimis tvarką.

12. Prieš sudarant darbo sutartį, direktorius pasirašytinai supažindina ketinamą priimti dirbti asmenį su informaciniu pranešimu apie siūlomas darbo sąlygas.

13. Asmuo, priimamas dirbti Muziejuje, pasirašytinai supažindinamas su šiomis taisyklėmis, pareigybės aprašu, darbų ir priešgaisrinės saugos reikalavimais, kitais Muziejuje galiojančiais aktais, reglamentuojančiais jo darbą. Asmeniui sutikus dirbti bei jam ir darbdaviui pasirašius informacinį parnešimą apie darbo sąlygas ir darbo sutartį, laikoma, kad jie susitarė dėl būtinųjų ir kitų darbo sutarties sąlygų.

14. Darbuotojas, tvarkantis Muziejaus personalo klausimus, įformina darbo sutartį 2 egzemplioriais, iš kurių vienas paliekamas asmens byloje, o antras įteikiamas darbuotojui.

15. Muziejaus direktorius ar darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatyta tvarka.

16. Prieš nutraukdamas darbo sutartį, darbuotojas privalo atsiskaityti su Muziejumi ir atleidimo dieną, t.y. paskutinę darbo dieną, pateikti darbuotojui, tvarkančiam personalo klausimus, atsiskaitymo lapelį su atitinkamų Muziejus padalinių vadovų vizomis. Atleidžiamas iš pareigų darbuotojas privalo ne vėliau kaip paskutinę savo darbo dieną Muziejuje grąžinti jam patikėtas materialines bei kitas vertybes, spaudus, savo žinioje esančius dokumentus, už kuriuos jis atsakingas ir kt., pasirašant materialinių vertybių/dokumentų perdavimo – priėmimo aktą, muziejininko pažymėjimą.

17. Darbuotojas, tvarkantis personalo klausimus, atleidimo dieną privalo įrašyti darbuotojo darbo sutartyje atleidimo iš darbo priežastį, o vyr. buhalteris galutinai atsiskaityti su darbuotoju.

III. DARBO IR POILSIO LAIKAS

18. Muziejuje ir jo filialuose nustatyta 40 valandų trukmės 5 darbo dienų savaitė – pirmadienis – penktadienis – su dviem poilsio dienomis:
18.1. Muziejuje ir jo filialuose pirmadienį – ketvirtadienį dirbama nuo 8.00 val. iki 17.00, penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.45 val.
Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas trumpinamas 1 val. Ši nuostata netaikoma sutrumpintą darbo laiką dirbantiems Muziejaus darbuotojams.

19. Muziejaus ekspozicinių salių prižiūrėtojoms nustatyta 40 valandų trukmės 5 darbo dienų savaitė – antradienis – šeštadienis su dviem poilsio dienomis:
19.1. Ekspozicinių salių prižiūrėtojai antradienį – penktadienį dirba nuo 8.30 val. iki 18.00 val., šeštadieniais – nuo 10.00 val. iki 16.00 val.
Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas trumpinamas 1 val. Ši nuostata netaikoma sutrumpintą darbo laiką dirbantiems Muziejaus darbuotojams.

20. Pietų pertrauka pailsėti ir pavalgyti – 45 min.: pradžia – 12 val., pabaiga – 12.45 val.
Alytaus kraštotyros muziejaus ekspozicinių salių prižiūrėtojai pietauja Muziejaus direktoriaus nustatytą specialią pertrauką pailsėti ir pavalgyti.

21. Muziejaus darbuotojų darbingumui ir sveikatai atstatyti nustatomos šios poilsio rūšys:
21.1. pertrauka pailsėti ir pavalgyti;
21.2. speciali pertrauka pailsėti ir pavalgyti;
21.3. savaitės nepertraukiamas poilsis;
21.4. kasmetinis poilsio laikas (švenčių dienos, atostogos).

22. Darbuotojas, atsižvelgdamas į atliekamo darbo intensyvumą turi teisę daryti trumpalaikes pertraukas (iki 10 min.) poilsiui.

23. Darbuotojai turi laikytis Muziejuje nustatyto darbo laiko režimo.

24. Darbo dienomis Muziejus atrakinamas 7.45 val., užrakinamas 17.00 val., ekspozicinės salės atrakinamos 8.30 val., o užrakinamos 18.00 val. Pasibaigus darbo laikui, visi darbuotojai turi išeiti iš patalpų, o paskutinis išeinantysis privalo prijungti Muziejaus apsaugos sistemą prie apsaugos signalizacijos sistemos.

25. Pasilikti po darbo muziejaus patalpose galima tik gavus Muziejaus direktoriaus(ės) sutikimą.

26. Muziejaus ekspozicinės salės, kuriose yra ekspozicijos ar parodos, skirtos minėtinoms datoms, atidarytos lankytojams sekančiomis švenčių dienomis:
26.1. Vasario 16-ąją -Valstybės atkūrimo dieną;
27.2. Kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės atstatymo dieną;
28.3. birželio 15 -ąją-Alytaus miesto dieną;
29.4. Liepos 6 –ąją – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną.

30. Muziejaus darbuotojams, auginantiems neįgalųjį vaiką iki 18 m. arba du vaikus iki 12 metų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 str. 3 d., jų prašymu suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 12 metų – dvi dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.

31. Darbuotojai, išvykdami darbo tikslais, turi apie tai informuoti tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą. Tiesioginis vadovas, esant rimtoms priežastims, turi teisę išleisti darbuotoją iš darbo ne daugiau kaip vienai darbo dienai.

32. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys.

33. Pasišalinimas iš darbo nesilaikant 31-32 punktuose išdėstytos tvarkos, vėlavimas į darbą, išvykimas iš darbo nepasibaigus darbo laikui, fiksuojamas kaip darbo drausmės pažeidimas. Darbo drausmės pažeidimas ištiriamas ir, nustačius pažeidimo faktą, Muziejaus direktoriaus įsakymu Lietuvos Respublikos teisės aktų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, Muziejaus darbuotojui gali būti skiriama drausminė nuobauda. Apie nedirbtą laiką pažymima darbo laiko apskaitos žiniaraštyje, už tai nemokamas darbo užmokestis.

34. Muziejaus darbuotojų dirbtus viršvalandinius darbus bei darbo laiką poilsio bei švenčių dienomis darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose fiksuoja už tai atsakingas Muziejaus darbuotojas vidaus administravimo dokumentuose nustatyta tvarka.

35. Už viršvalandinį darbą, taip pat darbą poilsio ir švenčių dienomis kompensuojama ir/arba apmokama teisės aktų ir vidaus administravimo dokumentų nustatyta tvarka.

IV. DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

1. Bendrosios nuostatos
36. Alytaus kraštotyros muziejaus darbo apmokėjimo sistema nustato Alytaus kraštotyros muziejaus darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius, materialinių pašalpų skyrimo tvarką, pareigybių lygius ir grupes, taip pat kasmetinį veiklos vertinimą.

37. Alytaus kraštotyros muziejus priskiriamas III įstaigų grupei – kai pareigybių sąraše nustatytas darbuotojų pareigybių skaičius yra 50 ir mažiau darbuotojų.

38. Darbo užmokestis mokamas iki kiekvieno mėnesio 6 ir 19 dienos.

39. Darbo užmokestis už kasmetines atostogas išmokamas ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią.
Darbuotojui atskiru prašymu, suteikus kasmetines atostogas, atostoginiai mokami įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka.

2. Pareigybių grupės ir pareigybių aprašymai
40. Muziejaus darbuotojų pareigybės skirstomos į šias grupes:
40.1. biudžetinių įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti;
40.2. struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti;
40.3. specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti;
40.4. kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui;
40.5. darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui (toliau – darbininkai).

41. Pareigybių, priskiriamų darbo apmokėjimo sistemos 3 punkte nurodytoms grupėms, lygiai:
41.1. A lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas:
41.1.1. A1 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
41.1.2. A2 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
41.2. B lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgyti iki 1995 metų;
41.3. C lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija;
41.4. D lygio – pareigybės, kurioms netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai.

42. Darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Muziejaus direktorius pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodiką.

43. Darbuotojo pareigybės aprašyme nurodoma:
43.1. pareigybės grupė;
43.2. pareigybės pavadinimas;
43.3. pareigybės lygis;
43.4. specialieji reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam darbuotojui (išsilavinimas, darbo patirtis, profesinė kvalifikacija);
43.5. pareigybei priskirtos funkcijos.

3. Darbo užmokestis

  1. Darbuotojų darbo užmokestį sudaro:

44.1.  pareiginė alga (mėnesinė alga – pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis);

44.2. priemokos;

44.3. mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų;

44.4.  premijos.

  1. Pareiginės algos pastovioji dalis:

45.1. darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pareiginės algos koeficientais. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus pareiginės algos baziniam dydžiui. Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio;

45.2. direktoriaus pavaduotojo pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo su visais būsimais šio įstatymo pakeitimais ir/ar papildymais, nuostatomis (valstybės ir savivaldybių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai), atsižvelgiant į vadovaujamo darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo vadovaujama įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms ir (ar) jų padaliniams. Pavaduotojo pareiginė alga (pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi) negali viršyti praėjusio ketvirčio teatro darbuotojų 4 vidutinių pareiginių algų (pastoviųjų dalių kartu su kintamosiomis dalimis) dydžių;

45.3. struktūrinių padalinių vadovų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo su visais būsimais šio įstatymo pakeitimais ir/ar papildymais, nuostatomis (struktūrinių padalinių vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai), atsižvelgiant į pareigybės lygį, vadovaujamo darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo vadovaujama įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms ir (ar) jų padaliniams, ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos;

45.4. darbuotojų, išskyrus muziejaus direktoriaus pavaduotoją, struktūrinių padalinių vadovus bei darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo su visais būsimais šio įstatymo pakeitimais ir/ar papildymais, nuostatomis (A ir B lygio specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai, kvalifikuotų darbuotojų (C lygio) pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai), atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos;

45.5. Darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės algos dydžio;

45.6. A1 lygio pareigybėms pastoviosios dalies koeficientas gali būti didinamas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo su visais būsimais šio įstatymo pakeitimais ir/ar papildymais nuostatose nustatyta tvarka;

45.7. pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento padidinimas Darbo apmokėjimo sistemos 45.6 punkte nustatytais pagrindais negali viršyti 100 procentų Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo prieduose nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.

45.8. darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą pagal darbo apmokėjimo sistemoje numatytus koeficientus ir atsižvelgdamas į Darbo apmokėjimo sistemos 45.6 punktuose nurodytus kriterijus nustato Muziejaus direktorius;

45.9. darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje pagal Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo nuostatas ir darbo apmokėjimo sistemą. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš naujo pasikeitus darbuotojų pareigybių skaičiui, vadovaujamo ir (ar) profesinio darbo patirčiai ar nustačius, kad direktoriaus pavaduotojo pareiginė alga (pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi) viršija praėjusio ketvirčio Muziejaus darbuotojų 4 vidutinius pareiginių algų (pastoviųjų dalių kartu su kintamosiomis dalimis) dydžius.

  1. Pareiginės algos kintamoji dalis:

46.1. darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių metų veiklos vertinimo pagal nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius, išskyrus Darbo apmokėjimo sistemos 46.3 punkte nurodytąjį atvejį;

46.2. pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą, nustatoma iki kito biudžetinės įstaigos darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo ir gali siekti iki 40 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies (įskaitant ir pareiginės algos pastoviąją dalį, padidintą pagal Darbo apmokėjimo sistemos 45.6 punktą);

46.3. darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą metu, pasibaigus išbandymo terminui, taip pat darbuotojui grįžus iš vaiko priežiūros atostogų, atsižvelgiant į profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius, tačiau ne didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip iki to darbuotojo kito kasmetinio veiklos vertinimo;

46.4. konkrečius darbuotojo pareiginės algos kintamosios dalies dydžius, įvertinęs jo praėjusių metų veiklą, pagal darbo apmokėjimo sistemą nustato Muziejaus direktorius;

46.5. darbininkams pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma.

  1. Priemokos už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės, ar už papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą gali siekti iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.
  2. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų darbuotojams mokama Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
  3. Darbuotojams ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos premijos, atlikus vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis. Taip pat ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos premijos, įvertinus labai gerai darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą ir kitais įstatyme numatytais atvejais. Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Jos skiriamos neviršijant Muziejui darbo užmokesčiui skirtų lėšų.

4. Materialinės pašalpos
50. Darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, šeimos narių (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), brolio (įbrolio), sesers (įseserės), taip pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas darbuotojas, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra darbuotojo rašytinis prašymas ir pateikti atitinkamą aplinkybę patvirtinantys dokumentai, gali būti skiriama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa iš Muziejui skirtų lėšų.

51. Mirus darbuotojui, jo šeimos nariams iš Alytaus kraštotyros muziejui skirtų lėšų gali būti išmokama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa, jeigu yra jo ar jo šeimos narių rašytinis prašymas ir pateikti mirties faktą patvirtinantys dokumentai.

52. Skiriamos tokios materialinės pašalpos:
52.1. mirus šeimos nariui (tėvui, motinai, vaikui, vyrui, žmonai) – iki 3 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio;
52.2. mirus darbuotojui – iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio;
52.3. asmeniui, vienam auginančiam vaiką iki 18 metų – sprendžiama konkrečiu atveju;
52.4. sunkiai sergant darbuotojui ar jo šeimos nariui – sprendžiama konkrečiu atveju;
52.5. gaisro ar stichinės nelaimės atveju – sprendžiama konkrečiu atveju;
52.6. kitais turto sugadinimo ar netekimo atvejais (vagystė ir kt.) – sprendžiama konkrečiu atveju.

53. Materialinė pašalpa skiriama Muziejaus direktoriaus įsakymu.

54. Materialinė pašalpa Muziejaus darbuotojams pervedama į darbuotojo nurodytą banko sąskaitą.

55. Mirus darbuotojui, materialinė pašalpa pervedama jo šeimos nariui į jo nurodytą banko sąskaitą.

5. Darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas ir skatinimas
56. Darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo tikslas – įvertinti darbuotojų, išskyrus darbininkus, praėjusių kalendorinių metų veiklą pagal nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius.

57. Kultūros ir meno darbuotojų praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro, patvirtintu kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu. Kitų darbuotojų praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintu biudžetinių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu.

58. Metinės veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai darbuotojui turi būti nustatyti kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, o einamaisiais metais priimtam darbuotojui – per vieną mėnesį nuo priėmimo į pareigas dienos. Jeigu priėmus į pareigas darbuotoją iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos lieka mažiau kaip 6 mėnesiai, tokiam darbuotojui metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nustatomi kitiems metams iki kitų metų sausio 31 dienos, o einamiesiems metams siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nenustatomi.

59. Metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius darbuotojams nustato ir kasmetinę veiklą vertina tiesioginis jų vadovas.

60. Darbuotojų metinė veikla gali būti įvertinama:
60.1. labai gerai;
60.2. gerai;
60.3. patenkinamai;
60.4. nepatenkinamai.

61. Darbuotojų veikla įvertinama kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, jeigu darbuotojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per praėjusius kalendorinius metus ėjo pareigas Alytaus kraštotyros muziejuje.

62. Darbuotojo tiesioginis vadovas, kartu su darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiais asmenimis įvertinęs darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą:
62.1. labai gerai, – teikia vertinimo išvadą Muziejaus direktoriui su siūlymu nustatyti vieniems metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 15 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, ir gali teikti išvadą su siūlymu skirti premiją;
62.2. gerai, – teikia vertinimo išvadą Muziejaus direktoriui su siūlymu nustatyti vieniems metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 5 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies;
62.3. patenkinamai, – teikia vertinimo išvadą Muziejaus direktoriui su siūlymu vienus metus nenustatyti pareiginės algos kintamosios dalies dydžio;
62.4. nepatenkinamai, – teikia vertinimo išvadą Muziejaus direktoriui su siūlymu vieniems metams nustatyti mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu darbo apmokėjimo sistemos 1–4 lentelėje tai pareigybei pagal vadovaujamo darbo patirtį ir (ar) profesinę darbo patirtį numatytas minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas.

63. Muziejaus direktorius, gavęs iš tiesioginio vadovo darbuotojų įvertinimą, per 10 darbo dienų priima sprendimą pritarti ar nepritarti darbuotojo tiesioginio vadovo siūlymams dėl 62 punkte numatytų nuostatų įgyvendinimo. Šis sprendimas galioja vienus metus. Jeigu Muziejaus direktorius priima motyvuotą sprendimą neįgyvendinti siūlymo ar veiklos vertinimo išvados, darbuotojo iki vertinimo buvusi teisinė padėtis nesikeičia.

64. Jei darbuotojo tiesioginis vadovas yra Muziejaus direktorius, jis darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą įvertina kartu su darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiais asmenimis ir pats priima vieną iš Aprašo 62 punkte nurodytų sprendimų.

65. Darbuotojų vertinimui Muziejaus direktorius gali sudaryti komisiją, į kurią turi įeiti bent vienas darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo.

66. Darbuotojas priimtus sprendimus dėl jo vertinimo turi teisę skųsti darbo ginčams nagrinėti nustatyta tvarka.

6. Kitos nuostatos
67. Biudžetinių įstaigų darbuotojams, kurių pareiginės algos pastovioji dalis, įsigaliojus Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymui, yra mažesnė, palyginti su iki šio įstatymo įsigaliojimo buvusia nustatyta pareiginės algos pastoviąja dalimi, iki šio įstatymo įsigaliojimo nustatyta pareiginės algos pastovioji dalis mokama tol, kol jie eina tas pačias pareigas.

68. Biudžetinių įstaigų vadovams ir jų pavaduotojams, kurių pareiginės algos pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 7 straipsnio 2 ir 11 dalyse nurodytais atvejais, įsigaliojus šiams įstatymui, yra mažesnė, palyginti su iki šio įstatymo įsigaliojimo buvusia nustatyta pareiginės algos pastoviąja dalimi kartu su kintamąja dalimi, iki šio įstatymo įsigaliojimo nustatyta pareiginės algos pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi mokama tol, kol jie eina tas pačias pareigas.

V. SKATINIMAS IR DRAUSMINIŲ NUOBAUDŲ TAIKYMAS

69. Darbo drausmės pažeidimas – tai darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės.

70. Muziejaus darbuotojui už darbo drausmės pažeidimus: neatvykimą į darbą visą darbo dieną ar pamainą be pateisinamos priežasties, pasirodymą neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų darbo metu darbo vietoje, atsisakymą tikrintis sveikatą, kai toks tikrinimas pagal darbo teisės normas privalomas; priekabiavimą dėl lyties ar seksualinį priekabiavimą, diskriminacinio pobūdžio veiksmus ar garbės ir orumo pažeidimą kitų darbuotojų ar trečiųjų asmenų atžvilgiu darbo metu ar darbo vietoje, tyčia padarytą turtinę žalą darbdaviui ar bandymą tyčia padaryti jam turtinės žalos, darbo metu ar darbo vietoje padarytą nusikaltimo požymių turinčią veiką, sistemingą vėlavimą į darbą, pasišalinimą iš darbo be tiesioginio vadovo žinios, nemandagų (neleistiną) elgesį su lankytojais, gavus raštišką skundą, gali būti taikoma drausminė nuobauda – įspėjimas, nurodant atleidimo už ateityje pakartotą pažeidimą, pasekmę.

71. Skiriant drausminę nuobaudą, atsižvelgiama į darbo drausmės pažeidimo sunkumą ir sukeltas pasekmes, darbuotojo kaltę, aplinkybes, kuriomis šis pažeidimas buvo padarytas, į tai, kaip darbuotojas dirbo anksčiau.

72. Kiekvienu nustatytu darbo drausmės pažeidimo atveju prasižengęs darbuotojas privalo parašyti pasiaiškinimą, o jam atsisakius vykdyti šį reikalavimą, surašomas aktas, kurį pasirašo tiesioginis darbuotojo vadovas, kiti darbo drausmės pažeidimą užfiksavę pareigūnai ar darbuotojai.

73. Drausminės nuobaudos įforminamos direktoriaus įsakymu. Darbo drausmės pažeidėjas su įsakymu supažindinamas privaloma tvarka.

74. Visi nustatyti darbo drausmės pažeidimo atvejai yra registruojami.

75. Už gerą darbo pareigų vykdymą, našų, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą, taip pat už racionalius pasiūlymus, iniciatyvumą bei kitus laimėjimus darbe darbuotojai gali būti skatinami:
75.1. padėka;
75.2. dovana;
75.3. premija.

76. Darbuotojų paskatinimai skiriami Muziejaus direktoriaus įsakymu. Visi paskatinimai yra registruojami.

VI. DARBUOTOJŲ PAREIGOS
77. Muziejaus darbuotojas privalo:
77.1. dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis šių vidaus darbo tvarkos taisyklių, darbo drausmės (laiku ir tiksliai vykdyti direktoriaus nurodymus ir užduotis, netrukdyti kitiems darbuotojams atlikti jų pareigas), darbo saugos ir priešgaisrinės saugos taisyklių, visą darbo laiką skirti našiam darbui, neužsiimti pašaline veikla darbo metu;
77.2. ateiti į darbą ir išeiti iš darbo nustatytu laiku. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti ar visai negalintys atvykti į darbą dėl svarbių priežasčių, nedelsdami turi informuoti direktorių arba tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis;
77.3. pavestą darbą atlikti kvalifikuotai, tinkamai, laiku ir stropiai, vykdyti pareigybių aprašymuose nurodytas funkcijas ir reikalavimus, taip pat Muziejaus direktoriaus teisėtus pavedimus (žodinius nurodymus), patvarkymus, susijusius su darbinių funkcijų (pareigų) atlikimu, kad būtų užtikrintas tinkamas Muziejaus darbo organizavimas ir pasiekti strateginiai veiklos tikslai;
77.4. saugoti ir tausoti Muziejaus turtą, taupiai naudoti žaliavas, energetinius resursus, tausoti darbo įrankius ir inventorių;
77.5. darbo metu nenaudoti alkoholinių gėrimų, toksinių ar narkotinių medžiagų, nerūkyti tam neskirtose vietose;
77.6. darbo metu nevykdyti kitų darbų, nesusijusių su tiesioginėmis pareigomis, išskyrus atvejus, kai darbus paveda direktorius;
77.7. Nuolat kelti kvalifikaciją bei tobulinti turimus įgūdžius ir patirtį;
77.8. laikytis dokumentų saugojimo tvarkos, saugoti informaciją, kuri Muziejaus darbuotojui patikėta tvarkyti, ją naudoti tik pagal paskirtį atliekant tiesiogines funkcijas, jos neskleisti, neprarasti ir neperduoti asmenims, neįgaliotiems jos tvarkyti;
77.9. atlyginti muziejui padarytą žalą, jeigu žala buvo padaryta dėl darbuotojo kaltės;
77.10. laikytis visuotinai priimtinų elgesio normų, dalykiškų tarpusavio santykių reikalavimų, pagarbos žmogui, darbo etikos ir kalbos kultūros reikalavimų, būti pakančiu ir dėmesingu besikreipiantiems lankytojams ir kolegoms, mandagiai bendrauti su lankytojais;

VII. DARBUOTOJŲ TEISĖS
78. Muziejaus darbuotojai turi teisę:
78.1. į saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas;
78.2. į kasmetines ar kitokias atostogas, papildomas poilsio dienas, socialines, profesines ir kitas garantijas;
78.3. gauti darbo sutartyje sulygtą, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokestį;
78.4. tobulinti kvalifikaciją biudžeto lėšomis pagal pareigoms nustatytus kvalifikacinius reikalavimus;
78.5. gauti paskatinimus;
78.6. reikalauti, kad būtų tinkamai įrengta jo darbo vieta, suteiktos reikalingos darbo priemonės (įrankiai).

VIII. ATOSTOGŲ SUTEIKIMO TVARKA
79. Darbuotojams suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytos atostogos (kasmetinės, tikslinės, pailgintos, papildomos) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

80. Atostogos suteikiamos darbuotojo ir Muziejaus direktoriaus susitarimu.

81. Kasmetinėms atostogoms gauti darbuotojas rašo prašymą, kurį turi suderinti su tiesioginiu vadovu. Pagal suderintus prašymus, darbuotojas, atsakingas už personalo dokumentacijos tvarkymą, sudaro atostogų grafiką, kurį tvirtina Muziejaus direktorius.

82. Kasmetinių atostogų grafikas sudaromas ir tvirtinamas Muziejaus direktoriaus įsakymu kiekvienas kalendoriniais metais, ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 31 d., siekiant užtikrinti Muziejaus darbuotojo teisę į poilsį bei sklandų ir nepertraukiamą Muziejaus darbo organizavimą.

83. Kiekvieno darbuotojo atostogos įforminamos atskiru Muziejaus direktoriaus įsakymu pagal patvirtintą grafiką. Jeigu, pasikeitus aplinkybėms, darbuotojas nori atostogauti ne pagal patvirtintą grafiką, darbuotojas turi rašyti Muziejaus direktoriui prašymą dėl kasmetinių atostogų laiko pakeitimo. Prašymą reikia suderinti su tiesioginiu vadovu.

84. Šalių susitarimu kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis, tačiau viena iš dalių negali būti trumpesnė kaip 10 darbo dienų.

85. Įsakymus dėl kasmetinių atostogų suteikimo rengia darbuotojas, atsakingas už personalo dokumentacijos tvarkymą. Įsakymai dėl kasmetinių atostogų įregistruojami ir jų kopijos įteikiamos vyr. buhalteriui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki atostogų pradžios, išskyrus tuos atvejus, kai darbuotojo ir muziejaus direktoriaus susitarimu, atostogos suteikiamos vėliau nei 5 darbo dienos iki jų pradžios.

86. Darbuotojams, kurie savo iniciatyva mokosi mokymo įstaigose, mokymosi atostogos suteikiamos Darbo kodekse nustatyta tvarka. Darbuotojas muziejaus direktoriui rašo prašymą mokymosi atostogoms suteikti ir pristato pažymą iš mokymosi įstaigos apie sesijos laiką.

87. Nemokamos, kitos tikslinės ir pailgintos ar papildomos atostogos suteikiamos darbo kodekso nustatytais atvejais ir tvarka. Jų trukmė negali būti ilgesnė nei nustatyta darbo kodekse.

88. Darbuotojui, kuriam pagal darbo kodeksą nepriklauso nemokamos atostogos, tačiau jis dėl svarbių priežasčių negali atvykti į darbą ilgesniam laikotarpiui nei 1 ar 2 darbo dienos (išskyrus ligą ar šeimos nario slaugą), darbuotojo prašymu, suderinus su padalinio vadovu, Muziejaus direktorius gali leisti neatvykti į darbą. Neatvykimas į darbą administracijos leidimu įforminamas direktoriaus įsakymu. Už įsakyme nurodytas neatvykimo dienas darbuotojui nemokamas darbo užmokestis.

IX. TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS
89. Darbuotojų išvykimai iš darbo vietos nelaikomi komandiruote, jeigu vykstama į Alytaus mieste esančias įstaigas, ar pas privačius asmenis ir išvykimai yra susiję su tiesioginių pareigų vykdymu, o išvykimo laikas neviršija nustatyto dienos darbo laiko.

90. Darbuotojai išvykimą žodžiu suderina su savo tiesioginiu vadovu.

91. Išvykti į komandiruotę galima direktoriaus pavedimu arba darbuotojo prašymu. Siuntimas į komandiruotę įforminamas Muziejaus direktoriaus įsakymu.

92. Įsakymas dėl komandiruotės turi būti užregistruotas ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki išvykimo į komandiruotę dienos.

93. Išlaidos, susijusios su tarnybinėmis komandiruotėmis, apmokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Tarnybinių komandiruočių išlaidų mokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklėmis.

94. Jei reikia apmokėti komandiruotės kelionės bilietų išlaidas, dienpinigius, darbuotojas pateikia muziejaus vyr. buhalteriui išlaidas pateisinančius dokumentus, atitinkančius visus buhalterinės apskaitos reikalavimus.

95. Darbuotojas, grįžęs iš komandiruotės, parengia trumpą ataskaitą (raštu) apie nuveiktą darbą ir pasiektus rezultatus, su ja supažindina savo tiesioginį vadovą ir ataskaitą pateikia darbuotojui, atsakingam už personalo dokumentacijos tvarkymą, kuris ataskaitą įsega į komandiruočių įsakymų bylą.

X. DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
96. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio nustatymą organizuoja direktorius arba jo paskirtas asmuo.

97. Darbuotojas, pasiųstas tobulinti kvalifikaciją, grįžęs iš mokymo, privalo darbuotojui, atsakingam už personalo dokumentacijos tvarkymą, pateikti kvalifikacijos tobulinimo metu gauto pažymėjimo kopiją, kuri segama į darbuotojo asmens bylą.

98. Darbuotojų siuntimas mokytis ar tobulinti kvalifikaciją įforminamas Muziejaus direktoriaus įsakymu.

99. Darbuotojai, pasiųsti mokytis ar tobulinti kvalifikaciją, privalo lankyti visus užsiėmimus nuo pradžios iki galo.

100. Darbuotojai taip pat gali tobulinti kvalifikaciją savo iniciatyva, tai suderinę su Muziejaus direktoriumi.

XI. DARBO TARYBOS RINKIMŲ TVARKA
101. Darbo tarybos rinkimų tvarka reglamentuoja darbo tarybos rinkimus, darbo tarybos organizavimą, teises, pareigas ir pasibaigimą.

102. Darbo taryba renkama remiantis visuotine ir lygia rinkimų teise, slaptu balsavimu tiesioginiuose rinkimuose. Darbo tarybos rinkimuose gali dalyvauti ir balso teisę turi visi bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su darbdaviu turintys darbdavio darbuotojai.

103. Pirmuosius rinkimus vykdo rinkimų komisija, kurios narius įsakymu paskiria darbdavys. Rinkimų komisijos sudėtis gali būti nuo 3 iki 7 narių. Darbdavio administracijos darbuotojai gali sudaryti ne daugiau kaip trečdalį šios komisijos narių. Vėlesnius rinkimus organizuoja ir vykdo pati darbo taryba.

104. Rinkimų komisija turi susirinkti į pirmąjį posėdį ir pradėti darbo tarybos rinkimų organizavimą ne vėliau kaip per 7 dienas nuo jos sudarymo dienos. Pirmajame posėdyje rinkimų komisija iš savo narių išsirenka pirmininką ir:
104.1. nustato darbo tarybos rinkimų datą, kuri negali būti vėlesnė kaip 2 mėnesiai nuo rinkimų komisijos sudarymo dienos;
104.2. skelbia kandidatų į darbo tarybos narius registravimą ir nustato datą, iki kurios gali būti keliami kandidatai, registruoja kandidatus ir sudaro galutinį kandidatų sąrašą;
104.3. organizuoja balsavimo biuletenių rengimą ir spausdinimą.
104.4. remdamasi iš darbdavio gautais duomenimis, sudaro darbuotojų, turinčių teisę dalyvauti darbo tarybos rinkimuose, sąrašą;
104.5. organizuoja ir vykdo darbo tarybos rinkimus;
104.6. suskaičiuoja rinkimų rezultatus ir paskelbia juos ne vėliau kaip per 3 dienas nuo rinkimų dienos;
104.7. atlieka kitas funkcijas, būtinas darbo tarybos rinkimams organizuoti ir vykdyti.

105. Darbuotojai, paskirti į rinkimų komisiją, rinkimų komisijos įgaliojimų metu darbdavio iniciatyva negali būti atleidžiami iš darbo. Už laiką, sugaištą organizuojant ir vykdant darbo tarybos rinkimus, jiems mokamas vidutinis darbo užmokestis. Rinkimų komisijos įgaliojimai pasibaigia darbo tarybai susirinkus į pirmąjį posėdį.

106. Kandidatus į darbo tarybos narius gali siūlyti rinkimų teisę turintys darbuotojai. Kandidatais gali būti tik rinkimų teisę turintys darbuotojai, išskyrus rinkimų komisijos narius. Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą raštu kreipdamasis į rinkimų komisiją ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į darbo tarybą. Darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos turi teisę pasiūlyti ne mažiau kaip tris rinkimų teisę turinčius darbuotojus kandidatais į darbo tarybos narius, iš kurių išrinktu bus laikomas daugiausia darbuotojų balsų gavęs kandidatas. Visų kandidatų sąrašas turi būti sudarytas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki darbo tarybos rinkimų dienos. Jeigu pasiūlytų kandidatų skaičius yra lygus renkamos darbo tarybos narių skaičiui arba mažesnis už šį skaičių, rinkimų komisija nustato papildomą laiką, per kurį galima siūlyti papildomus kandidatus. Šiuo atveju kandidatus pakartotinai gali siūlyti ir tie darbuotojai, kurie jau yra pasiūlę savo kandidatus. Jeigu per papildomą laiką nepasiūloma pakankamai kandidatų į darbo tarybos narius, rinkimų komisija surašo ir viešai paskelbia protokolą, kad darbo tarybos rinkimai laikomi neįvykusiais. Tokiu atveju nauji darbo tarybos rinkimai rengiami pagal šiame kodekse nustatytą tvarką ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo rinkimų komisijos sprendimo darbo tarybos rinkimus laikyti neįvykusiais priėmimo.

107. Darbo tarybos rinkimai vyksta įmonėje, įstaigoje, organizacijoje darbo metu. Darbdavys privalo sudaryti sąlygas darbuotojams dalyvauti rinkimuose ir už šį laiką jiems mokėti jų vidutinį darbo užmokestį. Rinkimų komisija ir darbdavys privalo sudaryti sąlygas dalyvauti darbo tarybos rinkimuose tiems darbuotojams, kurie dirba ne darbovietėje.

108. Balsavimo biuletenis išduodamas pasirašytinai.

109. Pasibaigus rinkimų komisijos nustatytam rinkimų laikui, rinkimų komisija suskaičiuoja balsus ir surašo darbo tarybos rinkimų protokolą.

110. Rinkimų protokolą pasirašo rinkimų komisijos nariai. Ne vėliau kaip per 3 dienas nuo rinkimų rezultatų nustatymo dienos darbo tarybos rinkimų rezultatai turi būti viešai paskelbti, o protokolo kopija įteikta darbdaviui.

111. Darbo tarybos rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu juose dalyvavo daugiau kaip pusė rinkimų teisę turinčių darbuotojų. Jeigu dėl nepakankamo darbuotojų dalyvavimo darbo tarybos rinkimuose šie rinkimai paskelbiami neįvykusiais, per artimiausias 7 dienas turi būti surengti pakartotiniai rinkimai. Jie laikomi įvykusiais, jeigu juose dalyvavo vienas ketvirtadalis balsavimo teisę turinčių įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojų.

112. Išrinktais darbo tarybos nariais laikomi tie kandidatai, kurie gavo daugumą balsų. Jeigu keli kandidatai gauna vienodą skaičių balsų, išrinktu laikomas tas kandidatas, kurio darbo stažas toje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje yra didesnis. Asmenys, esantys atsarginių darbo tarybos narių sąraše, eilės tvarka gali tapti darbo tarybos nariais tuo atveju, kai atsiranda laisva darbo tarybos nario vieta.

113. Visi dokumentai, susiję su rinkimų komisijos sudarymu, rinkimų organizavimu ir vykdymu, taip pat balsavimo biuleteniai yra perduodami darbo tarybai pirmajame jos posėdyje. Darbo taryba užtikrina jų saugojimą iki naujos darbo tarybos sudarymo.

114. Darbo tarybų rinkimų materialinį techninį aprūpinimą suteikia darbdavys.

115. Elektroninį balsavimą renkant darbo tarybą bendru rinkimų komisijos ir darbdavio sutarimu galima vykdyti tuo atveju, kai galima užtikrinti balsavimo slaptumą ir darbuotojų valios išraiškos teisingumą.

XII. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI
116. Muziejaus darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, dalykinio stiliaus.

117. Netinkama Muziejaus darbuotojų apranga laikomi atviri, permatomi, laisvalaikio/paplūdimio drabužiai ir apavas bei kiti dalykinės aprangos neatitinkantys drabužiai ir apavas.

118. Darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys lankytojų ir kitų interesantų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu Muziejui arba jo reprezentavimu, gali dėvėti tvarkingus laisvalaikio stiliaus drabužius.

119. Muziejaus direktorius arba jo įgaliotas asmuo, kurio nuomone, darbuotojo apranga ir išvaizda neatitinka šių Taisyklių 101 punkto reikalavimų, gali nurodyti Muziejaus darbuotojui laikytis Muziejuje nustatytų aprangos ir išvaizdos reikalavimų.

XIII. ELGESIO REIKALAVIMAI
120. Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Alytaus kraštotyros muziejų.

121. Muziejuje darbo vietose turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais:
121.1. kilusius klausimus, abejones, konfliktines situacijas aptarti ir spręsti padalinio viduje, prireikus – su Muziejaus vadovu arba pavaduotoju;
121.2. nedelsiant šalinti priežastis ir sąlygas, neleidžiančias efektyviai dirbti arba apsunkinančias normalų darbą (konfliktai, organizacinės technikos priemonių gedimai, ekstremalios situacijos ir kt.), nedelsiant pranešti apie tai administracijai;
121.3. bendraujant su lankytojais ir bendradarbiais besąlygiškai laikytis etikos principų.

122. Muziejaus darbuotojai turi dėmesingai, mandagiai ir korektiškai bendrauti su lankytojais. Išsiaiškinus lankytojų tikslus bei pageidavimus, padėti. Tuo atveju, jei darbuotojas nekompetentingas spręsti lankytojo problemą, jis turi nurodyti, kas tai galėtų padaryti.

123. Muziejaus darbuotojams draudžiama reikšti negatyvią nuomonę apie lankytojus ar kitus asmenis jiems girdint. Lankytojams girdint, darbuotojams draudžiama aptarinėti Muziejaus vidaus problemas, audringai demonstruoti neigiamas emocijas.

124. Siekiant išvengti netikslaus žiniasklaidos atstovų, valstybinių institucijų ar visuomenės informavimo atvejų, rekomenduojama bet kurią informaciją, prieš ją pagarsinant, patikslinti su Muziejaus administracija.

125. Muziejaus darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius, laikyti žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.

XIV. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI
126. Muziejaus darbuotojams draudžiama atvykti į darbą, darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų, taip pat darbo vietoje vartoti alkoholinius gėrimus bei narkotines, toksines ar psichotropines medžiagas.

127. Muziejaus darbuotojams draudžiama laikyti asmeninius maisto produktus ir gėrimus lankytojams bei interesantams matomose vietose ir juos vartoti lankytojų bei interesantų aptarnavimo metu, išskyrus gaiviuosius gėrimus.

128. Muziejaus darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose.

129. Muziejaus darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui esant.

130. Darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros ir šilumos energiją ir kitus materialinius Muziejaus išteklius.

131. Muziejaus elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.

132. Darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis Muziejaus elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.

133. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka tik atsakingi už šią veiklą darbuotojai.

134. Muziejaus darbuotojai privalo laikytis saugos darbe ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų.

135. Darbuotojai privalo saugoti Muziejaus tarnybines paslaptis.

136. Darbuotojai savo darbo vietoje privalo palaikyti švarą ir tvarką: darbo kabinetai ir ekspozicinės salės turi būti švarūs, išvėdinti ir tvarkingi.

137. Išeidami iš darbo po darbo valandų Muziejaus darbuotojai privalo sutvarkyti savo darbo vietą, išjungti kompiuterius, šviestuvus, kitą elektros įrangą, uždaryti langus, užrakinti kabinetų duris. Muziejaus darbuotojas, paskutinis išeinantis iš Muziejaus patalpų po darbo valandų, privalo užrakinti Muziejaus pastato lauko duris ir prijungti Muziejaus apsaugos sistemą prie apsaugos signalizacijos sistemos.

138. Kiekvienas Muziejaus darbuotojas saugo ir asmeniškai atsako už jam patikėtas (duotas naudotis darbo tikslais) materialines vertybes. Muziejaus darbuotojai privalo atlyginti materialinę žalą, atsiradusią dėl turto netekimo ar jo vertės sumažėjimo, sugadinimo, medžiagų pereikvojimo, baudų, kurias Muziejus kaip darbdavys patyrė dėl Muziejaus darbuotojo kaltės, išlaidų, susidariusių dėl sugadintų daiktų, netinkamo materialinių vertybių saugojimo, netinkamos materialinių ar piniginių vertybių apskaitos, dėl to, kad nesiimta priemonių užkirsti kelią materialinėms ir piniginėms vertybėms grobti, kitokių Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Muziejaus vidaus administravimo dokumentų nuostatų pažeidimo. Už Muziejui padarytą materialinę žalą Muziejaus darbuotojui teisės aktų nustatyta tvarka gali būti taikoma materialinė atsakomybė.

XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
139. Šios taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos visiems Muziejaus darbuotojams ir yra skelbiamos viešai Muziejaus interneto tinklalapyje.

140. Šios taisyklės gali būti keičiamos ir/ar pildomos atskiru Muziejaus direktoriaus įsakymu.

141. Taisyklės privalomos visiems Muziejaus darbuotojams, nepriklausomai nuo jų darbo santykių terminų.

142. Muziejaus darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, gali būti taikoma drausminė atsakomybė.

143. Muziejaus darbuotojų drausminę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

144. Su šiomis taisyklėmis pasirašytinai supažindinamas kiekvienas Muziejaus darbuotojas ir naujai priimami Muziejaus darbuotojai.

_________________________