Ieškome naujo komandos nario

Alytaus kraštotyros muziejus (Biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 6, Alytus, į. k. 191058256, el.p. direktorius@alytausmuziejus.lt skelbia konkursą Informacijos-edukacijos skyriaus vedėjo pareigoms užimti

 

Pareigybės lygis – A2

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo pobūdis:  koordinuoti skyriaus darbą, kurti ir įgyvendinti muziejaus komunikacinę strategiją ir planus, koordinuoti muziejaus komunikacinę veiklą; analizuoti muziejaus lankytojų statistiką, rengti su tuo susijusius dokumentus; vykdyti lankytojų apklausas, jas analizuoti, teikti pasiūlymus paslaugų gerinimui; rinkodaros ir komunikacijos priemonėmis formuoti muziejaus įvaizdį; planuoti edukacinius užsiėmimus, juos testuoti, viešinti; reklamuoti muziejuje vykdomą veiklą masinėse informavimo priemonėse, socialiniuose tinkluose, įstaigose, įmonėse, organizacijose ir kt.; redaguoti nedidelės apimties informacinius ir kt. tekstus; administruoti muziejaus internetinę svetainę, socialinių tinklų paskyras; organizuoti renginius, konferencijas; atstovauti muziejų ir pristatyti jo veiklą mugėse, festivaliuose; formuoti ir įgyvendinti darbo su savanoriais gaires; bendradarbiauti su švietimo įstaigomis vykdant informacijos apie edukacines programas sklaidą; dalyvauti darbo grupėse, rengiančiose projektus įvairiems fondams, ir juos įgyvendinti; rengti statistines ir tekstines skyriaus veiklos ataskaitas; rūpintis skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimu.

 

Kandidatas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ne mažesniu nei bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus humanitarinių mokslų arba socialinių mokslų srities studijas;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų muziejinės ar komunikacinės veiklos darbo patirtį;
 • mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu (LR Vyriausybės 2003-12-24 nutarimas Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“);
 • mokėti vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
 • mokėti dirbti Microsoft Office ar lygiaverčiu programų paketu;
 • išmanyti kultūros produktų bei paslaugų kūrimo ir jų teikimo praktiką bei administravimą;
 • išmanyti dalykinio bendravimo etikos, elgesio kultūros pagrindus, sugebėti konstruktyviai bendrauti;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Muziejų įstatymą ir kitus su muziejaus veikla susijusius teisės aktus;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas bei pasiūlymus kuruojamais klausimais, savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą.

 

Privalumai:

 • vadovaujamo, vadybinio darbo patirtis;
 • darbo patirtis komunikacijos srityje;
 • projektų valdymo patirtis;
 • darbo patirtis organizuojant neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (nurodyti, kokiu el. paštu informuoti pretendentą apie atitiktį nurodytiems reikalavimams) ir sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą;
 • užpildytą pretendento anketą (Pagal aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-06-21 nutarimu Nr. 496, 1 priedą);
 • pretendento, kaip Informacijos-edukacijos skyriaus vedėjo, perspektyvinę veiklos programą;
 • gali pateikti papildomą kompetenciją patvirtinančius dokumentus, pretendento privalumų sąrašą, buvusių darbdavių rekomendacijas.

Siūlomas darbo užmokestis:

Darbo užmokesčio koeficientas 7,4

Pretendentų atrankos būdas – pretendentų perspektyvinės veiklos programos vertinimas,  testas žodžiu (pokalbis).

Informacija apie konkursą teikiama tel. 8-683-52898, elektroniniu paštu: ingrida.kasiukeviciene@gmail.com.

Dokumentai teikiami nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 15 d. imtinai (14 kalendorinių dienų) Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Asmenys, kurie atitiks nurodytus reikalavimus, dalyvaus konkurse. Konkurso data pretendentams bus pranešta prašyme nurodytais el.pašto adresais.

 

 

PRIDEDAMA:

 1. Prašymas dėl leidimo dalyvauti konkurse Informacijos-edukacijos skyriaus vedėjo pareigoms užimti (1 priedas);
 2. Pretendento anketa (2 priedas);
 3. Pretendento sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (3 priedas).

Priedai