Ieškome naujo(-s) kolegos(-ės)!

Alytaus kraštotyros muziejus skelbia konkursą muziejininko-konsultanto Archeologijos muziejuje pareigoms užimti.

Pareigybės lygis – A
Darbo krūvis – 0,75 etato
Darbo laikas – Tr. – P. 9.00 – 18.00, Š. 10.00 – 16.00
Darbo sutarties rūšis – neterminuota

Darbo pobūdis: lankytojų aptarnavimas ir ekskursijų vedimas, supažindinimas su ekspozicija; edukacinių programų kūrimas, atnaujinimas, vedimas; parodų, kultūros ir kitų renginių inicijavimas ir kūrimas; informacinės medžiagos, susijusios su vykdoma parodine ir edukacine veikla rengimas, dalyvavimas tiriamojoje muziejaus veikloje,  bendradarbiavimas su švietimo įstaigomis ir atminties institucijomis; eksponatų ir įrangos ekspozicinėse erdvėse saugojimas ir tvarkymas; lankytojų statistikos vedimas; bilietų ir leidinių pardavimas; projektų paraiškų inicijavimas.

Kandidatas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ne mažesniu nei bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus humanitarinių mokslų arba socialinių mokslų srities studijas;
 • mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu (LR Vyriausybės 2003-12-24 nutarimas Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“);
 • mokėti vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
 • mokėti dirbti Microsoft Office ar lygiaverčiu programų paketu;
 • išmanyti dalykinio bendravimo etikos, elgesio kultūros pagrindus, sugebėti konstruktyviai bendrauti;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas bei pasiūlymus kuruojamais klausimais, savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;

Privalumai:

 • archeologijos krypties studijos;
 • antros užsienio kalbos mokėjimas;
 • darbo patirtis organizuojant neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą;
 • gebėjimas parengti parodų kultūrines, mokslines ir edukacines programas.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (nurodyti, kokiu el. paštu informuoti pretendentą apie atitiktį nurodytiems reikalavimams), pretendento anketą ir sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą;
 • motyvacinį laišką;
 • gali pateikti papildomą kompetenciją patvirtinančius dokumentus, pretendento privalumų sąrašą, buvusių darbdavių rekomendacijas.

Siūlomas darbo užmokestis:

Pareiginės algos koeficientas 6,9
Pretendentų atrankos būdas –  testas žodžiu (pokalbis)
Informacija apie konkursą teikiama tel. (8 315) 73505, elektroniniu paštu: info@alytausmuziejus.lt

Laukiame Jūsų gyvenimo aprašymo ir motyvacinio laiško bei užpildytų priedų su nuoroda „Muziejininkas-konsultantas archeologjos muziejuje“ el. paštu info@alytausmuziejus.lt  iki 2023 m. balandžio 16 d. imtinai.

 

Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.